De composities op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. De componisten
hebben de KVOK een licentie gegeven waarin de voorwaarden voor het gebruik van de
composities zijn vastgelegd.

De gebruikers van deze website dienen zich te realiseren dat als zij onderstaande
voorwaarden schenden, zowel de componisten van de bewerkingen als van de
oorspronkelijke melodieën gerechtelijk stappen kunnen ondernemen tegen hen.

U dient daarom de voorwaarden zorgvuldig door te lezen en te accepteren alvorens
composities te kunnen downloaden en gebruiken.

Voor verdere vragen en toelichting kunt u terecht op de pagina met veelgestelde vragen.

De composities mogen alleen door leden van de KVOK (voor zover het natuurlijk
personen betreft en geen rechtspersonen) – in deze tekst genoemd: gebruikers –
gebruikt worden onder de volgende voorwaarden:

1. De composities zijn primair bedoeld voor gebruik in reguliere kerkdiensten. Hieronder
wordt verstaan: kerkelijke bijeenkomsten waarvoor geen toegangsgeld of collecte ter
bestrijding van de onkosten wordt geheven.

2. Gebruikers dienen de naam van de componist van de melodie en de componist van de
bewerking te vermelden als dit op een Orde van dienst (papier / projectie / digitaal)
vermeld kan worden. Dit geldt niet voor composities als intonaties, voorspelen of
zettingen.

3. Het is de gebruiker toegestaan
3.1 de composities in geprinte of digitale vorm in eigen bezit te bewaren met als doel deze
uit te voeren tijdens een reguliere kerkdienst
3.2 delen uit een compositie uit te voeren in plaats van het gehele werk, of het werk in te
korten in voorkomende gevallen
3.3 een geluidsopname voor eigen gebruik (studie) te mogen maken

4. Het is de gebruiker niet toegestaan
4.1 de composities in geprinte of digitale vorm te verstrekken aan derden (zoals collega’s,
leerlingen of een rechtspersoon zoals een kerkgenootschap)
4.2 de composities uit te voeren tijdens gelegenheden anders dan reguliere kerkdiensten
(zoals samenzangbijeenkomsten en (benefiet-) concerten) zonder vooraf verkregen
toestemming van de componist van de bewerking
4.3 composities van de website te publiceren op een andere/eigen website, sociaal
medium of op enigerlei andere wijze (inclusief papieren publicaties)
4.4 significante wijzigingen aan te brengen in de composities of de composities als basis
voor een eigen werk te gebruiken
4.5 geluidsopnamen te maken en te verspreiden zonder vooraf verkregen toestemming
van de componist van de bewerking, met uitzondering van opnames van reguliere
kerkdiensten die bedoeld zijn voor uitzending via de door BUMA/CCLI gelicenseerde
diensten kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl
4.6 de composities op enigerlei wijze commercieel te gebruiken

5. Mocht de licentie van de componist aan de KVOK eindigen, dan worden diens composities van de website verwijderd. Gebruikers behouden echter het recht om reeds
verkregen composities van de betreffende componist te blijven uitvoeren onder
bovenstaande voorwaarden.